Aa Lettergrootte
16
 • Zoek informatie over bijwerkingen
  van geneesmiddelen
 • Zoek informatie over bijwerkingen
  van vaccins
 • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Privacyverklaring Bijwerking app

Doelomschrijving van Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten. Meldingen van bijwerkingen kunnen worden gedaan via het meldformulier op de website www.lareb.nl of via de Bijwerking app. Elke melding van een bijwerking wordt zorgvuldig geanalyseerd en wordt geregistreerd in een centrale databank. Meldingen worden geanonimiseerd getoond op de Lareb website en in de app. Daarnaast wordt kennis over bijwerkingen en Lareb verspreid via de website en de app.


De meldingen

De persoonsgegevens die in het meldformulier in de app worden gevraagd, worden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt volgens het algemeen privacyreglement van Bijwerkingencentrum Lareb. De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden gebruikt voor registratie van de melding en voor communicatie met de melder. Om dubbelmeldingen (meldingen over dezelfde persoon, hetzelfde geneesmiddel en dezelfde bijwerking die is opgetreden) te voorkomen controleert Bijwerkingencentrum Lareb met behulp van geboortedatum en geslacht van de patiënt of dezelfde melding niet al is gedaan. U kunt als melder door Bijwerkingencentrum Lareb benaderd worden voor aanvullende informatie over de antwoorden die u heeft gegeven in het meldformulier in de app. Wij kunnen u ook vragen om een enquête in te vullen om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren. De uitkomsten van deze enquêtes worden uitsluitend gedeeld met het management van Bijwerkingencentrum Lareb.

Persoonsgegevens
De volgende gegevens worden verwerkt:

Van de melder:

 • E-mailadres (voor correspondentie tussen melder en Bijwerkingencentrum Lareb en registratie)
 • Achternaam, voornaam (het invullen van de achternaam is niet verplicht)

Van degene die de bijwerking heeft ervaren:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geneesmiddelengebruik
 • Indicatie behorende bij het geneesmiddelengebruik (waarvoor gebruikt u het geneesmiddel)
 • Ziekte(n) en ziektegeschiedenis
 • Opgetreden bijwerking(en)

Doorsturen aan derden
De bijwerkingen die worden gemeld bij Bijwerkingencentrum Lareb worden geanonimiseerd -zonder persoonsgegevens en zonder praktijkgegevens van de zorgverlener (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon)- doorgegeven aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (http://www.cbg-meb.nl), de European Medicines Agency (http://www.ema.europa.eu/ema/), de World Health Organization (http://www.who.int/en/) en de fabrikant van het als verdacht aangemerkte middel (MAH). Het doel hiervan is om de geneesmiddelenveiligheid zowel nationaal als internationaal te kunnen bewaken.

Daarnaast worden incidenteel meldingen geanonimiseerd doorgestuurd naar de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) indien dit van toepassing is op de melding.

Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling
De gegevens die in dit meldformulier worden verzameld worden eerst geautomatiseerd verwerkt door Epidemico en komen terecht in de database van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde database waar alleen zorgvuldig gekozen medewerkers toegang tot hebben.

Beveiliging
Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gegevens worden verzameld via deze app, welke geheel beveiligd is middels een Secure Sockets Layer (SSL)-certificaat waardoor alle informatie tijdens het transport afgeschermd blijft en niet leesbaar is voor derden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. U kunt voor een dergelijk verzoek een e-mail sturen aan info@lareb.nl of bellen met telefoonnummer: 073 – 64 69 700. Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen vier weken afhandelen.

De gegevens uit meldingen zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb en daarbij expliciet de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten. 


Bedrijfsgegevens

De gegevens die worden verzameld worden verwerkt door: 

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 64 69 700
E-mailadres: info@lareb.nl

Versiedatum: 05-04-2017